Commit 68b44e37 authored by Sindre Emil Vikre's avatar Sindre Emil Vikre
Browse files

Update README.md

parent 17f70ce2
......@@ -4,6 +4,8 @@ Under finner du en liste over alle filene vi har utviklet i. Vi har gjort vårt
vi ikke har skrevet, og har kommentert i denne readme filen hvis ETC har laget noe av koden. Men vi kan ha oversett noen
linjer eller filer.
Link til gitlab: https://git.gvk.idi.ntnu.no/SindreVikre/bachelorprojectetc
>Ajax:
>- ChargingEnodeLink.java
>- ChargingTagReport.java
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment